MAPS ITEMS MOBS PRODUCE OTHER


PREVIEW NAME(ID) 10550 - Mesec (Mesec)
10550 - Mesec (Mesec) class misc
weigth 0
NPCbuy 10 OC 12
description Kouzelny mesec. Jiste skryva velke bohatstvi.

Vaha : 20
Drop by
NPCsell
  • show/hide Stistko Stistko from Leprechaun_aeq in ayothaya

  • script NA    Naposledy vygenerovano dne : Sun, 03 Jan 2021 14:35:43 +0100
    (c) 2006-2012 jihrad, Nebiki & k3dT - http://www.reborn.cz